Zachęcamy do korzystania z wiedzy, którą inni zechcieli się podzielić. W tej sekcji znajdziecie odnośniki do ciekawych artykułów oraz propozycje pozycji książkowych, które powinny znaleźć się w podręcznej biblioteczce każdego inwentaryzatora.

Prawo o muzeach – ogólnie
 • Ziemowit Cieślik, Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Irena Lipowicz, Andrzej Matan, Kamil Zeidler, Ustawa o muzeach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ss. 520
 • Adam Barbasiewicz, Ustawa o muzeach. Komentarz, seria Ustawy w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 266
 • K. Zalasińska, Muzealia, zbiory, eksponaty, kolekcja muzealna oraz zasoby muzeum – pojęcia podstawowe w muzealnictwie, w: P. Stec (red.), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s. 7-23.
 • P. Antoniak, Ustawa o muzeach. Komentarz, Warszawa 2012.
Zarządzanie zbiorami w muzeach
 • ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, Seria Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, nr 1, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012.
 • ABC zarządzania kolekcją muzealną, Seria Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, nr 3, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014.
 • F. Matassa, Zarządzanie zbiorami muzeum, Kraków 2012.
 • F. Matassa, Organizacja wystaw. Podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów, Kraków 2014.
 • A. de Rosset, Wysoki poziom, czyli jaki? O potrzebie wprowadzenia schematu akredytacyjnego dla muzeów w Polsce, „Muzealnictwo” 2018, t. 59, s. 157-162. [POBIERZ] (PDF, 310 KB)
 • Standard zarządzania zbiorami SPECTRUM, Collection Trust, Serwis: Collectionstrust.org.uk (EN). [POBIERZ]
 • Standard zarządzania zbiorami SPECTRUM, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Serwis: Nimoz.pl [POBIERZ] (PDF, 5,4 MB)
 • Tezaurus Grupy DigiMuz Digizaurus: Materiał, Pomorska Międzymuzealna Grupa ds. Digitalizacji DigiMuz, Serwis: Digimuz.wordpress.com [POBIERZ] (PDF, 8,93 MB)
Nabywanie zbiorów
 • N. Fyderek, Uczestnik mimo woli? Uwagi o muzeach na rynku sztuki, „Santander Art and Culture Law Review” 2016, 1/2016 (2), s. 63-90. [POBIERZ
 • I. Gredka-Ligarska, P. Gwoździewicz-Matan, Przekazywanie kolekcji na rzecz muzeów na podstawie czynności prawnych inter vivos oraz mortis causa, „Cenne, bezcenne, utracone” 2019, nr 3-4, s. 1-19. [POBIERZ]
 • I. Gredka-Ligarska, P. Gwoździewicz-Matan, W. Kowalski, Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie, Gdańsk 2019.
 • A. Jagielska-Burduk (red.), Ł. Gaweł, W. Szafrański, Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, (zob.: rozdział 2.1.2: Umowy darowizny, użyczenia i depozytu). 
 • B. Kaczorowska, M. Kaczorowska, Nabywanie zabytków przez muzea rejestrowane w świetle obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. nowelizacji art. 20 Ustawy o muzeach, „Muzealnictwo” 2012, t. 53, s. 191-195. (zob.: prawo pierwszeństwa zakupu; prawo pierwokupu). [POBIERZ] (PDF, 515 KB)
 • Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012. [POBIERZ] (PDF, 81,6 MB)
Ewidencjonowanie i katalogowanie zbiorów
 • J. Gancarski (red.), Inwentaryzacja zabytków archeologicznych – aspekty prawne, praktyka i potrzeby, Krosno 2018.
 • A. Jaskanis, Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych w muzeach po wprowadzeniu Ustawy o muzeach w 1996 r., „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 246-255. [POBIERZ] (PDF, 593 KB)
 • M. Mielnik M., K. Zielonka, Strukturyzacja języku opisu muzealiów, „Muzealnictwo” 2011, t. 52, s. 73-84. [POBIERZ] (PDF, 108 KB)
 • Ł. Gaweł (red.), Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012. [POBIERZ] (PDF, 2,41 MB)
 • Informacja o wynikach kontroli ochrony i udostępniania zasobów muzealnych w Polsce, Nr ewid. P/08/75/KNO, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009. [POBIERZ] (PDF, 344 KB)
 • Informacja o wynikach kontroli ochrona zasobów w muzeach samorządowych, Nr ewid. P/14/083, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015. [POBIERZ] (PDF, 3,91 MB)
Kontrola zbiorów
 • E. Ostapowicz, Inwentaryzacja w instytucji kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów, Sieradz 2011.
 • E. Reszka, Inwentaryzacja w jednostkach i zakładach budżetowych, Szczecin 2002.
Zabiory archeologiczne i ochrona zabytków
 • B. Gadecki, M. Trzciński, O. Jakubowski, K. Zeidler, Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu, Gdańsk 2019.
 • Z. Kobyliński, Konserwacja zapobiegawcza dziedzictwa archeologicznego: wprowadzenie do problematyki, „Ochrona Zabytków” 2010, nr 3, s. 77-104.
 • M. Trzciński, Definicja zabytku archeologicznego: problemy i kontrowersje wokół stosowania prawa, w: K. Seidler (red), Prawo ochrony zabytków, Warszawa 2014, s. 115-122.
 • M. Trzciński, Praktyczne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym, w: A. Dębiński, L. Pietraszko (red.), Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, Lublin 2011, s. 229-236.
 • M. Trzciński, Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.
 • W. Szafrański, Fałszerstwa na polskim rynku sztuki po 1989 r. – etiologia zjawiska, w: R. Krawczyk (red), Zagrożenia dzieł sztuki i meandry ich ochrony, Kraków 2011, s. 99-112.
 • W. Szafrański, Handel dziełami sztuki w Polsce a gry rynkowe – zarys problematyki w: W. Kowalski, K. Zalasińska (red.), Rynek sztuki. Aspekty prawne, Warszawa 2011, s. 230-247. 
 • W. Szafrański (red.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I, Poznań́ 2007. 
 • W. Szafrański (red.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. II, Poznań́ 2008. 
 • W. Szafrański, Wpływ falsyfikatów na rynek sztuki. Siła prawa czy jego bezradność w: Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012, s. 44-61. 
 • W. Szafrański, K. Zalasińska (red.), Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, Poznań 2009. 
 • K. Zeidler, M. Trzciński, Wykład prawa dla archeologów, Warszawa 2009, s. 99-100.
 • K. Zeidler (red), Prawo ochrony zabytków, Gdańsk 2014.
 • Informacja o wynikach kontroli Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych Lata 2013–2017 (wrzesień), Nr ewid. 19/2017/P/17/074/LKI, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2018. [POBIERZ] (PDF, 2,97 MB), [POBIERZ] (PDF, 21,9 MB)
Kradzieże i straty zabytków
 • A. Grajewski, Wskazówki dotyczące rejestracji skradzionego zabytku w bazach danych podczas czynności wykonywanych przez policję, „Cenne, Bezcenne/ Utracone” 2020, nr 3 (100)-4(101), s. 1-4. [POBIERZ] (PDF, 282 KB)
 • Grajewski A., Sposoby postępowania w przypadku kradzieży obiektów ze zbiorów muzealnych, „Muzealnictwo” 2018, t.  59, s. 107-112. [POBIERZ] (PDF, 283 KB)
 • Kaleta B., Baza danych Interpolu (Works of Art), Katalog utraconych dzieł sztuki, wydanie specjalne, „Cenne, Bezcenne/ Utracone” 2013, nr 1(74)-4 (77), s. 1-6. [POBIERZ] (PDF, 901 KB)
 • A. Modzolewska, Baza strat wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Cenne, Bezcenne/ Utracone. Katalog utraconych dzieł sztuki. Wydanie specjalne” 2013, s. 1-8. [POBIERZ] (PDF, 1,61 MB)
Udostępnianie – prawo autorskie
 • Domena publiczna. Udostępnianie, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2016. [POBIERZ]
 • Licencje Creative Commons, Serwis: Nimoz.pl. [POBIERZ]
 • M. Drela, I. Gredka, Prawo autorskie w działalności muzeów, Warszawa 2014. [POBIERZ] (PDF, 1,07 MB)
 • R. Golat, Materiały rozpowszechniane przez muzea a ochrona praw osób trzecich, „Muzealnictwo” 2016, t.  57, s. 42-46. [POBIERZ] (PDF, 497 KB)
 • R. Golat, Prawne aspekty digitalizacji zbiorów muzealnych, „Muzealnictwo” 2011, t. 52, s. 19-23. [POBIERZ] (PDF, 78,9 KB)
 • P. Gwoździewicz-Matan, Wystawa muzealna a prawo autorskie, „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 225-232. [POBIERZ] (PDF, 264 KB)
 • P. Łada, Prawo autorskie w muzeum. Przewodnik z wzorami umów, Warszawa 2019.
 • J. Świecimski, Eksponat i ekspozycja muzealna jako dzieło sztuki, „Zeszyty naukowo-artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 2002, t. 4, s. 60-67.
Udostępnianie – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 • N. Mileszyk, A. Tarkowski, Z. Zawadzka, Analiza problemów z wdrożeniem w muzeach przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, „Muzealnictwo” 2017, t. 58, s. 262-270. [POBIERZ] (PDF, 471 KB)
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Praca zbiorowa, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016. [POBIERZ] (PDF, 21,25 MB)
 • K. Rybicka, H. Rymar, A. Tarkowski, Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Nowe wyzwania dla instytucji kultury, Warszawa 2015. [POBIERZ] (PDF, 311 KB)
Wypożyczenia
 • A. Barbasiewicz, Immunitet muzealny – próba oceny po 18 miesiącach obowiązywania, „Muzealnictwo” 2017, t. 58, s. 271-275. [POBIERZ] (PDF, 415 KB)
 • E. Cyganik, Wywóz zabytków za granicę. Przepisy i praktyka z perspektywy polskiego muzeum, w: P. Dobosz, W. Górny, A. Mazur, A. Kozienia (red.), Klasyczne i nowe formy ochrony zabytków w europejskiej przestrzeni dziedzictwa kulturowego, Kraków 2019. [POBIERZ]
 • D. Folga-Januszewska, Umowy wypożyczenia. Komentarz, „Muzealnictwo” 2008, t. 49, s. 42-58. [POBIERZ] (PDF, 2,97 MB)
 • N. Fyderek, Depozyt muzealny – zarys problematyki prawnej, Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, w: P. Stec (red), Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s. 227-240.
 • I. Gredka, Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Kraków 2013.
 • I. Gredka, Poręczenia Skarbu Państwa a ubezpieczenia komercyjne – analiza porównawcza, „Muzealnictwo” 2013, t. 54, s. 234-239. [POBIERZ] (PDF, 229 KB)
 • P. Gwoździewicz-Matan, Umowa użyczenia muzealium w prawie prywatnym, Warszawa 2015.
 • Jakubowski O., Wywóz muzealiów za granicę, Muzealnictwo” 2011, nr 52, s. 320-325. [POBIERZ] (PDF, 84 KB)
 • S. Kocewiak, Uzyskanie poręczenia Skarbu Państwa na eksponaty wystawowe, w: ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa, Warszawa 2015, s. 107-109. [POBIERZ] (PDF, 1,23 MB)
 • K. Zalasińska, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2020 (zob.: komentarz do rozdziału 5 ustawy: Wywóz zabytków za granicę).
Dostępność cyfrowa zbiorów
 • D. Paszkiewicz, J. Dębski, Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Warszawa 2013. [POBIERZ] (PDF, 2,8 MB)
 • Baza danych Dostępność Cyfrowa, Ministerstwo Cyfryzacji, Serwis: Gov.pl. [POBIERZ]
 • Baza danych Dostępne dokumenty cyfrowe, Fundacja PCJ Otwarte Źródła, Serwis: Dostępny.joomla.pl [POBIERZ
 • Baza danych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Serwis: W3.org. [POBIERZ]
Badania proweniencji
 • Badania proweniencyjne, Serwis: Nimoz.pl [POBIERZ]
 • Z. Bandurska, D. Kacprzak, P. Kosiewski, M. Romanowska-Zadrożna, B. Steinborn, M. Tarnowska, Badania proweniencyjne muzealiów pod kątem ich ewentualnego pochodzenia z własności żydowskiej, „Muzealnictwo” 2012, t. 53, s.14-26. [POBIERZ] (PDF, 561KB)
 • M. Drela, Ustalanie prawa własności muzealiów w zasobach publicznych oraz o stosowaniu regulacji prawnych dotyczących likwidacji niepodjętych depozytów przez muzea, w: A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 3, Poznań 2014, s. 65-82.
 • I. Gredka, Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów, w: A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 3, Poznań 2014, s. 53-64. 
 • O. Jakubowski, Nabywanie dóbr kultury przez Muzea, „Muzealnictwo” 2012, t. 53, s. 88-91. [POBIERZ] (PDF, 497 KB)
 • D. Kacprzak, Ze studiów nad „sztuką zwyrodniałą” dwadzieścia lat po Konferencji Waszyngtońskiej. Przypadek Szczecina (Museum der Stadt Stettin), „Muzealnictwo” 2019, t. 60, s. 126-142. [POBIERZ] (PDF, 6,64 MB)
 • P. Kubiak, O badaniu i muzealnych prezentacjach twórczości czasów zwyrodniałych: na marginesie krakowskiej wystawy „Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy”, „Muzealnictwo” 2012, t. 53, s. 65-76.
 • A. Lewandowska, K. Zalewska, K. Zielińska, ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, Seria Szkolenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 2015, nr 9. [POBIERZ] (PDF, 1,21 MB)
 • A. Modzolewska, M. Zając, Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w: M. Mielnik (red.), Kolekcje – kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2020, s. 11-25.
 • R. Olkowski, O badaniu proweniencji muzealiów, „Muzealnictwo” 2012, t. 53, s. 27-37. [POBIERZ] (PDF, 6,76 MB)
 • M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Europie i Stanach Zjednoczonych, „Muzealnictwo” 2015, t. 56, s. 230-243. (PDF, 5,42 MB) [POBIERZ
 •  M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Polsce (część 1.), „Muzealnictwo” 2016, t. 57, s. 136-148. [POBIERZ] (PDF, 7,44 MB)
 •  M. Romanowska-Zadrożna, Badania proweniencyjne w Polsce (część 2.), „Muzealnictwo” 2017, t. 58, s. 172-184. [POBIERZ] (PDF, 2,95 MB)
 • M. Tarnowska M, Dziedzictwo kultury żydowskiej w Polsce – badania proweniencji muzealiów – specyfika, cele, korzyści, zagrożenia (?), „Zarządzanie w Kulturze” 2016, t. 17, nr 1, s. 67-76. [POBIERZ] (PDF, 319 KB)
 • M. Trzciński, Zabytkowy podrzutek. Muzea a ofiarodawcy zabytków o podejrzanej proweniencji, w: red. P. Stec, Kolekcje i zbiory muzealne. Problematyka prawna, Opole 2015, s. 217-226.
 • K. Zielińska, Stan wyższej konieczności, czyli o potrzebie badań proweniencyjnych dzieł sztuki, „Cenne, Bezcenne/ Utracone” 2015, nr 3 (84)-4 (85), s. 30-33. [POBIERZ] (PDF, 264 KB)
Dostępność cyfrowa zbiorów
 • D. Paszkiewicz, J. Dębski, Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, Warszawa 2013. [POBIERZ] (PDF, 2,8 MB)
 • Baza danych Dostępność Cyfrowa, Ministerstwo Cyfryzacji, Serwis: Gov.pl. [POBIERZ]
 • Baza danych Dostępne dokumenty cyfrowe, Fundacja PCJ Otwarte Źródła, Serwis: Dostępny.joomla.pl. [POBIERZ
 • Baza danych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Serwis: W3.org. [POBIERZ]