Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych. Niniejszy dokument wyjaśnia, co robimy z Państwa danymi osobowymi.

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), uprzejmie informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych PSIM z siedzibą w Warszawie, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa, NIP: 525-26-55-967, REGON: 364237711, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612320.
 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Zarządem PSIM, kontakt: Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa; email: stowarzyszeniepsim@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z PSIM lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów PSIM, dla celów:
  • umożliwienia Pani/Panu korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • umożliwienia Pani/Panu udziału w szkoleniach,
  • umożliwienia Pani/Panu korzystanie z materiałów dostępnych na stronie internetowej https://www.stowarzyszeniepsim.pl,
  • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kierują,
  • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami informacyjnymi i marketingowymi,
  • umożliwienia publikacji ogłoszeń,
  • umożliwienia publikacji artykułów,
  • umożliwienia kontaktowania się z Panią/Panem w celu związanym ze świadczeniem usług
  • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem systemami,
  • prowadzenia analiz statystycznych,
  • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań PSIM;
 6. Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów.
 7. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, w związku i w celu prowadzenia strony internetowej, mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz PSIM usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne oraz organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 11. Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.