Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

chcielibyśmy poinformować, że na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków, przeprowadzonym w dniu 26 października 2023 roku w formule on-line, dokonaliśmy zmiany we władzach Stowarzyszenia.
Jesteśmy w trakcie dopełniania formalności związanych ze zmianami, niemniej już dziś prezentujemy nowy skład Zarządu:

  • Julia Pronobis – Prezes (Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu) 
  • Natalia Fyderek – Wiceprezes (Muzeum Fotografii w Krakowie)
  • Małgorzata Przybyszewska – członek Zarządu - Sekretarz (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie)
  • Małgorzata Sułkowska – członek Zarządu - Skarbnik (Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze)
  • Dominika Sośnicka – członek Zarządu (Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich)
  • Elżbieta Cyganik – członek Zarządu (Muzeum Narodowe w Krakowie)
  • Agnieszka Krzyżanowska – członek Zarządu (Muzeum Narodowe w Poznaniu)

Skład Komisji rewizyjnej pozostał bez zmian.

Dziękujemy bardzo za udział w Zebraniu oraz oddanie swoich głosów na nowych członków Zarządu.

W trakcie zebrania odbyła się także dyskusja odnośnie wprowadzonych przez GUS zmian w formularzu K-02 i skutków, jakie zmiany te przyniosą w zakresie sprawozdawczości muzeów. W oparciu o Państwa głosy, nadesłane także w formie opracowań odnoszących się do specyfiki konkretnych reprezentowanych przez Państwa instytucji, przygotowane zostało pismo adresowane do GUS (przesłane także do wiadomości NIM i MKiDN), szczegółowo opisujące problemy, jakie wiązać się będą z wdrożeniem nowego formularza. Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie w tej materii, bez którego nie byłoby możliwe tak wnikliwe przeanalizowanie tematu!

Drugim z poruszanych w trakcie zebrania tematów było planowane na przyszły rok szkolenie/seminarium z zakresu sposobu postępowania przez muzea z obiektami o nieustalonym statusie, takimi jak m.in. obiekty niewiadomego pochodzenia odnalezione na terenie muzeum, anonimowe dary, nieodebrane depozyty czy obiekty poekspozycyjne o niewyjaśnionym statusie prawnym. Ponieważ z otrzymywanych od Państwa sygnałów (w tym licznych uwag zawartych w ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po organizowanych przez PSIM wydarzeniach) wynika, że problem ten jest stale obecny i budzi dużo wątpliwości, chcielibyśmy objąć go szerszą analizą w świetle obowiązującego prawa oraz stosowanych przez muzea praktyk. Aby jednak właściwie zdiagnozować zakres problematyki, z jaką mierzą się muzealnicy w tym obszarze i przygotować propozycje rozwiązań, które odpowiadać będą na Państwa realne potrzeby, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podzielenia się problemami, przed którymi stajecie Państwo w swojej działalności zawodowej.

Na podstawie nadesłanych przez Państwo studiów przypadków przygotowane zostaną ogólne wskazówki działania, które służyć będą mogły na przyszłość także innym instytucjom w analogicznych sytuacjach. W związku z tym bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie! Jak pokazuje przykład ostatniej współpracy członków stowarzyszenia przy formułowaniu uwag do formularza K-02, takie wspólne działania mają ogromny potencjał w zakresie nie tylko integrowania naszej społeczności, ale także wypracowywania dobrych praktyk i podnoszenia standardów pracy w korelacji do rzeczywistych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się muzealnicy w swojej codziennej pracy.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag na adres skrzynki pocztowej PSIM stowarzyszeniepism@gmail.com w terminie do 31 grudnia br.

Jeszcze raz dziękujemy za Państwa aktywność i zachęcamy do dalszej współpracy na rzecz naszej społeczności!

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych