W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się w Wiedniu dziesiąta już Europejska Konferencja Inwentaryzatorów (European Registrars Conference). Uczestniczyło w niej ok. 700 osób z muzeów europejskich, a także ze Stanów Zjednoczonych, Australii i krajów azjatyckich. Z ramienia Polski udział wzięło dziewięć osób: Agnieszka Widacka-Bisaga – Muzeum Narodowe w Krakowie, Jolanta Krzywka, Monika Raczyńska-Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Bogusława Klat, Natalia Ładyka, Aldona Modrzewska – Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum, Zofia Fidelus – Muzeum Narodowe w Poznaniu, Joanna Chodkowska, Justyna Bornińska – Muzeum Narodowe w Warszawie.

Hasłem przewodnim konferencji były słowa: Out of the box. Można je rozumieć w różny sposób jako wyjdź z pudełka, czyli otwórz się na nowe wyzwania, a także dosłownie: poza skrzynią, opakowaniem. Nawiązano w ten sposób do nowych wyzwań, jakie czekają muzea i instytucje kultury w związku z rosnącą migracją ludności. Odniesiono się ze szczególną troską do kwestii uchodźców uciekających przed wojną i prześladowaniami w swoich krajach. Zastanawiano się jak ich przyjąć, jak ich integrować i wprowadzać do nowej kultury oraz jaką rolę mogą tu odegrać instytucje kultury, a zwłaszcza muzea.

Główne tematy konferencji omawiane w formie referatów, paneli i warsztatów:

  • Sztuka a prawo: porównanie treści umów użyczenia stosowanych w różnych krajach, a także zakresu gwarancji rządowych i immunitetu o nienaruszalności (ang. immunity from seizure); przykłady tworzenia nowoczesnych i uniwersalnych raportów stanu zachowania przy użyciu piktogramów zastępujących opisy w różnych językach; umiejętność czytania umowy ubezpieczeniowej; zasady respektowania praw autorskich; prezentacja nowych programów do digitalizacji i ewidencjonowania zbiorów.
  • Materiały i standardy: omówienie sposobów zapobiegania i walki z zainfekowanymi obiektami przechowywanymi w magazynach; standardy opakowania i transportu obiektów – przedstawienie nowinek technicznych i organizacyjnych; prezentacja wpływu natężenia sztucznego światła na obiekty.
  • Inwentaryzator: podkreślenie wpływu zawodu inwentaryzatora na kształtowanie nowoczesnego oblicza muzeów – zwrócono uwagę na jego feminizację.

Uczestnicy spotkania zostali dodatkowo poinformowani o istniejących w Europie i poza nią narodowych stowarzyszeniach inwentaryzatorów muzealnych oraz o ich najbliższych działaniach. Reprezentanci kilku krajów europejskich, w tym również z Polski, utworzyli grupę ścisłej współpracy, która będzie się spotykała na zebraniach roboczych w celu wypracowania standardów dotyczących użyczania obiektów w ramach współpracy europejskiej. Polska grupa miała również okazję powiadomić uczestników konferencji o powstaniu Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych.

Podczas przerw i wieczornych koktajli uczestnicy mogli nawiązać znajomości z kolegami z muzeów z całego świata, organizatorzy zadbali również o kontakt ze sztuką. Można było zwiedzić zabytki i muzea Wiednia w niecodziennych porach – skarby Kunstkammery w Kunsthistorisches Museum, a także wnętrza pałacu Habsburgów i klasztoru w Klosterneuburgu pod Wiedniem dostępne były w godzinach popołudniowych i późnowieczornych.

Za dwa lata odbędzie się kolejna konferencja, choć miejsce jeszcze nie jest znane. Polscy inwentaryzatorzy otrzymali propozycję jej zorganizowania. Czy jesteśmy już na to gotowi?