Szanowni Inwentaryzatorzy,

po bardzo konstruktywnej dyskusji nad umową darowizny podczas Walnego Zebrania Członków PSIM, udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony jej propozycję w wersji umowy darowizny bez praw autorskich.

Udostępniana umowa darowizny to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przekazania majątkowych praw autorskich. Wzór ten może być stosowany jako forma regulująca darowiznę między instytucjami (po odpowiednich zmianach komparycji i nazewnictwa stron).

Umowa darowizny to umowa z zasady bezwarunkowa, bezterminowa, nieodpłatna, choć w zależności od okoliczności strony mogą zakładać warunki darowizny. Ważne by zachodziło zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeśli dojdzie do świadczenia w pełni odpłatnego (przy ekwiwalentnym świadczeniu drugiej strony), wtedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, a nie umowy darowizny.

Prawne kwestie darowizny reguluje kodeks cywilny Dz. U. 2017.0.459. tj. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r., rozdział XXXIII, art. 888-902. W kodeksie cywilnym jest również mowa o odwołaniu darowizny, gdy obdarowany zachował się w stosunku do darczyńcy w sposób rażąco niewdzięczny lub gdy darczyńca popadnie w niedostatek. W obu przypadkach odwołanie darowizny musi być wyrażone na piśmie i rozstrzygane jest polubownie lub przez sąd.

Staraliśmy się, by treść umów wyczerpywała różne warianty/problemy/warunki. Zachęcamy więc, by podchodzić do szablonów krytycznie i za każdym razem dopasować je do okoliczności. W dalszych krokach udostępnimy szablon umowy darowizny z przeniesieniem praw autorskich, z uwzględnieniem różnych typów obiektów (dzieła sztuki, fotografie z zapisami o prawie do wykorzystania wizerunków i inne).

Jeśli już teraz mają Państwo dodatkowe sugestie, zachęcamy do dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

Pliki do pobrania:

Zapisy dot. RODO