Dobre Praktyki

Polityka gromadzenia zbiorów muzealnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska omówienie zagadnienia polityki gromadzenia zbiorów autorstwa Aldony Modrzewskiej, kierowniczki działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tekst jest próbą podsumowania prezentacji z zeszłorocznego szkolenia pt. Polityka gromadzenia zbiorów, prawo autorskie i umowy nabycia oraz podkreślenia najważniejszych aspektów tej części zarządzania zbiorami […]

Dobre Praktyki

Wyniki ankiety „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych wśród uczestników konferencji „Badania proweniencyjne w pracy inwentaryzatora muzealnego i w procesie zarządzania kolekcją”, zorganizowanej we współpracy z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 19-20 maja 2022 r. Celem ankiety była nie tylko ewaluacja samej konferencji i jej organizatorów, ale przede wszystkim zebranie informacji od muzealników – w szczególności od inwentaryzatorów – na temat realizacji badań proweniencyjnych nad zbiorami, w tym […]

Wzory dokumentów

Dokumenty ewidencyjne zgodne z zasadami SPECTRUM 5.0. – wzory dokumentów

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu wzory dokumentów ewidencyjnych służące zarządzaniu zbiorami zgodne z zasadami Spectrum 5.0. Szablony zostały opracowane z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Inwentaryzatorów Muzealnych we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Są to wzory dokumentów o uniwersalnym charakterze, których prowadzenie jest obowiązkowe (księga inwentarzowa, księga depozytów, karty ewidencyjne, protokoły wejścia i wyjścia) oraz takie, które wspomagają niektóre inne obszary zarządzania zbiorami (protokół przemieszczenia wewnętrznego, rejestry protokołów).

Dobre Praktyki

(Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach – publikacja PSIM

Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu pierwszą publikację wydaną przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych pt. (Po)rachunki ze sztuką. Zarządzanie kolekcją a rachunkowość w muzeach pod redakcją Bogusławy Klat i Aldony Modrzewskiej. Pozycja ta to zbiór dobrych praktyk opracowany przez zespół inwentaryzatorów, muzealników i księgowych

FAQ

Ewidencja zbiorów archeologicznych

Jak należy ewidencjonować znaleziska archeologiczne z pól bitewnych, z mogił żołnierskich, z rozbitych samolotów? Czy traktować je jako zespoły, czy jako obiekty pojedyncze? Jak postąpić z obiektami masowymi? Kwestie ewidencji zabytków archeologicznych w muzeach regulują te same przepisy, które dotyczą pozostałych rodzajów zbiorów muzealnych. Ustawodawca zrównał obowiązek ewidencyjny muzeów wobec różnych kategorii zbiorów i traktuje jednolicie zarówno dzieła sztuki, zabytki techniki czy ruchome zabytki archeologiczne. Dodatkowo […]

Wzory dokumentów

Umowa sprzedaży z licencją – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z licencją. Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny czy nabycia z prawami autorskimi lub bez, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów, warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne.

Wzory dokumentów

Umowa sprzedaży z dwiema opcjami: bez przeniesienia i z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez. Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne.

FAQ

Pozyskanie własne obiektów do zbiorów

Czym jest „pozyskanie własne” do zbiorów? „Pozyskanie własne” / „z pozyskania własnego” – forma pozyskania do zbioru muzealiów, bądź do zbioru niemuzealiów, obiektów posiadających cechy dóbr kultury, będących własnością muzeum, które do tej pory znajdowały się na ewidencji środków trwałych, lub nie były dotąd zewidencjonowane*.

FAQ

Nabywanie zabytków archeologicznych

Czy osoba, która znajdzie zabytek archeologiczny może przekazać go do muzeum czy też powinna zgłosić ten fakt do konserwatora zabytków? Czy wybór w tej kwestii zależy od znalazcy?

Wzory dokumentów

Umowa darowizny obiektu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Udostępniana umowa darowizny jest ostatnim przypadkiem, dopełniającym wybór umów darowizn. Wybór najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów objętych majątkowymi prawami autorskimi zależy od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów. Aby ułatwić decyzję, zamieszczamy dodatkowo porównanie dwóch typów umów: z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.