Wzory dokumentów

Aktualizacja wzoru umowy darowizny – wzór dokumentu

Dziękujemy za wszystkie uwagi i komentarze do proponowanych przez PSIM szablonów. Wypracowując je wspólnie możemy mieć większą pewność, że podnosimy i jednocześnie ujednolicamy standardy naszej pracy. W związku z tym, że nastąpiło kilka zmian, pozwalamy je sobie zebrać w jednym komunikacie i w jednej zakładce Wzory Dokumentów. Zmiany dotyczą głównie wykazów – dostosowanych do odpowiednich zapisów w umowach (użyczenia vs. darowizny) oraz zapisów o ochronie danych osobowych RODO.

Wzory dokumentów

Umowa darowizny obiektu z licencją niewyłączną – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z licencją niewyłączną. Udostępniana umowa darowizny z licencją niewyłączną to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przeniesienia praw autorskich majątkowych, ale z licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji.

Dobre Praktyki

Jordi Casanovas, The Register of Works of Art – artykuł z bloga Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie

Jordi Casanovas, The Register of Works of Art, blog Museu Nacional d’Art de Catalunya w Barcelonie o akcesji obiektów do zbiorów muzealnych, czyli esencji naszej pracy w początkowej fazie życia muzealium.

Wzory dokumentów

Umowa darowizny obiektu bez autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Po bardzo konstruktywnej dyskusji nad umową darowizny podczas Walnego Zebrania Członków, udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony jej propozycję w wersji umowy darowizny bez praw autorskich. Udostępniana umowa darowizny to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przekazania majątkowych praw autorskich.

Wzory dokumentów

Procedura pozyskiwania zbiorów: protokół z posiedzenia Komisji nabytków – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Wzory dokumentów

Procedura pozyskiwania zbiorów: regulamin prac Komisji nabytków – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Wzory dokumentów

Procedura pozyskiwania zbiorów: formularz karty wstępnej oferowanego obiektu do zbiorów – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Wzory dokumentów

Procedura pozyskiwania zbiorów: formularz oferty obiektu do zbiorów – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Wzory dokumentów

Umowa użyczenia cel depozyt – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo.

Wzory dokumentów

Umowa przechowania (depozytowa) – wzór dokumentu

W drugiej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska umowę użyczenia cel: depozyt oraz umowę przechowania. Oba dokumenty zostały ze sobą powiązane ze względu na ich potoczną nazwę „umowa depozytowa”. Różnią się jednak zasadniczo. Umowa użyczenia cel: depozyt to umowa zawierana z instytucjami muzealnymi lub instytucjami kultury, które zarządzane są zgodnie z ustawami obowiązującymi muzea i wynikającymi z nich rozporządzeniami. Jest to umowa […]