W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

W dokumencie tym można zawrzeć treści prezentowane poniżej:

  1. Oferta przekazania obiektów do zbiorów – szablon danych o obiekcie pozyskiwanych od oferenta (w przypadku przyjęcia przez muzeum wraz z ofertą także proponowanych do nabycia obiektów, należy dodatkowo udokumentować proces protokołem przyjęcia);
  2. Karta wstępna obiektu – szablon zweryfikowanych i uzupełnionych przez muzeum danych o oferowanym obiekcie, będący podstawą do podjęcia decyzji odnośnie przyjęcia obiektu do zbiorów;
  3. Regulamin komisji pozyskiwania zbiorów – podstawowy dokument określający zasady i sposób funkcjonowania tego gremium;
  4. Protokół z obrad komisji pozyskiwania zbiorów – wzór protokołu dokumentującego przebieg dyskusji członków komisji odnośnie ofert i podjętych w toku obrad decyzji dotyczących pozyskania nowych muzealiów.

Staraliśmy się, by treść dokumentów wyczerpywała różne warianty/problemy/warunki (które skomentowaliśmy w „dymkach”). Praktyka muzealna pokazuje bowiem, że pozyskiwanie obiektów do zbiorów przebiegać może w rozmaity sposób; poza najczęstszymi formami nabywania muzealiów, jakimi są darowizny i zakupy, muzea mogą pozyskiwać obiekty także m.in. w drodze spadków, zapisów testamentowych, przekazów z innych instytucji (będących specyficzną formą nieodpłatnego przysporzenia na rzecz muzeum) bądź w ramach wymian dokonywanych między muzeami. Ponadto, poza nabywaniem obiektów do stałej kolekcji, muzea przyjmują także dobra kultury do czasowego korzystania jako depozyty, do których także w pewnym zakresie znaleźć mogą zastosowanie zaproponowane wzory dokumentów. Ponieważ mają one charakter jedynie ogólnych drogowskazów po procesie gromadzenia zbiorów i nie mogą uwzględniać wszystkich możliwych sytuacji, należy podchodzić do nich krytycznie i dopasowywać je za każdym razem do okoliczności / potrzeb muzeum.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Cykl publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w podgrupach, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do szablonów prosimy przesyłać na adres stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Pliki do pobrania: