Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w kolejnej odsłonie Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska Wniosek o skreślenie z inwentarza muzealium: zamiana, sprzedaż, darowizna / błąd w zapisie / zmiana statusu prawnego / zniszczenie wraz z instrukcją jego uzupełnienia. Publikacja powstała jako efekt pracy Pań – naszych członkiń: Natalii Ładyki – wieloletniego głównego inwentaryzatora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Aldony Modrzewskiej – kierowniczki działu zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, członkini Rady do spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej oraz Alicji Mironiuk-Nikolskiej – głównej inwentaryzatorki Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Wniosek muzeum o skreślenie muzealium z inwentarza to dokument konieczny do uzyskania formalnej zgody ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego na wykreślenie muzealium z ewidencji, co do którego podjęta została decyzja o zamianie, sprzedaży lub darowiźnie, lub gdy skreślenie jest konieczne z uwagi na błąd w zapisie inwentarzowym, zmianę statusu prawnego obiektu albo zniszczenie obiektu, który utracił cechy zabytku w stopniu nieodwracalnym (uległ destrukcji w stopniu uniemożliwiającym jego odtworzenie).

W opracowaniu wskazujemy najważniejsze i formalnie wymagane aspekty przygotowania wniosku do ministra, tak, by zgłoszenie sprawy nie budziło wątpliwości, a informacje zawarte we wniosku były wystarczające do procedowania. Wytyczne są mocno zakorzenione w dobrych praktykach konkretnych muzeów, a sam formularz wraz z instrukcją został zarekomendowany do stosowania przez Radę do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej (przypominamy że członkowie Rady opiniują na wniosek ministra każdą ze spraw). PSIM rekomenduje stosowanie formularzy, z zaznaczeniem jednak, że obowiązujące są przede wszystkim zapisy ustawy o muzeach w tym zakresie, a wypracowane rozwiązania, które te zapisy uwzględniają, powstały aby ułatwić pracę składającym i opiniującym.

Ponieważ w instrukcji, mającej charakter ogólnych drogowskazów, nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich możliwych sytuacji, zachęcamy by przed złożeniem wniosku w sprawie nietypowej kontaktować się z odpowiednimi pracownikami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego.

Zasady korzystania z plików znajdą Państwo pod linkiem: Zasady korzystania z szablonów, oraz w zakładce Wzory dokumentów. Wszystkie dokumenty udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska.

Zachęcamy serdecznie do przyłączenia się do prac w Stowarzyszeniu, dzielenia się swoim doświadczeniem, a wszelkie uwagi i uzupełnienia do publikowanych szablonów prosimy przesyłać na adres: stowarzyszeniepsim@gmail.com.

Pliki do pobrania: