Dobre Praktyki

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu isp

7 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Nowe regulacje uwzględniają zmiany wynikające z Dyrektywy 2019/1024/UE z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania ISP (stąd też poszerzona nazwa). Ustawa zastąpi poprzednią tzw. ustawę o re-use, ale jej zapisy są znacznie szersze, zwłaszcza w zakresie otwartości podmiotów publicznych.

Wzory dokumentów

Umowa sprzedaży z licencją – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z licencją. Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny czy nabycia z prawami autorskimi lub bez, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów, warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne.

Wzory dokumentów

Umowa sprzedaży z dwiema opcjami: bez przeniesienia i z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy sprzedaży z dwiema opcjami w szablonie: z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub bez. Podobnie jak w przypadku wariantów pozyskiwania zbiorów w formie darowizny, tak i tu – nabywając zbiory w formie zakupów dokonujemy wyboru najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów. W zależności od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów warunki objęcia obiektów majątkowymi prawami autorskimi są różne.

Wzory dokumentów

Umowa darowizny obiektu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Udostępniana umowa darowizny jest ostatnim przypadkiem, dopełniającym wybór umów darowizn. Wybór najwłaściwszej umowy do nabycia obiektów objętych majątkowymi prawami autorskimi zależy od okoliczności, woli stron i wyważenia wzajemnych interesów. Aby ułatwić decyzję, zamieszczamy dodatkowo porównanie dwóch typów umów: z licencją niewyłączną nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji oraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych.

Wzory dokumentów

Umowa darowizny obiektu z licencją niewyłączną – wzór dokumentu

Udostępniamy w ramach Cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony kolejny wzór umowy, tym razem propozycję umowy darowizny z licencją niewyłączną. Udostępniana umowa darowizny z licencją niewyłączną to umowa zawierana z osobami prywatnymi, które przekazują w formie darowizny obiekty do muzeum bez przeniesienia praw autorskich majątkowych, ale z licencją niewyłączną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie, na określonych polach eksploatacji.

Dobre Praktyki

Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Łukasz Stawski – NIMOZ, Narzędzia komunikacji – forum, strona, publikacje, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 437 KB) – prezentacja podstawowych kanałów komunikacji z muzealnikami.

Dobre Praktyki

Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Monika Jędralska – NIMOZ, Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,42 MB) – omówienie propozycji szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianej dokumentacji muzealiów.

Dobre Praktyki

Udostępnianie informacji sektora publicznego – reuse a muzea – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Natalia Mileszyk – Centrum Cyfrowe, Udostępnianie informacji sektora publicznego - reuse a muzea, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (pptx, 1,94 MB)

Dobre Praktyki

Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Olgierd Jakubowski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Informacja o funkcjonowaniu immunitetu o nienaruszalności i gwarancji rządowych (opinia o zakresie bezpieczeństwa), materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,22 MB)

Dobre Praktyki

Czy warto promować Muzeum w Wikipedii?

Tym razem podejmujemy nieco inny, choć bliski każdej instytucji kultury, temat. Przedstawiamy krótką informację o nowych możliwościach zaistnienia polskich zbiorów w Internecie, pozwalających na dotarcie z nimi do masowego odbiorcy.