FAQ

Pozyskanie własne obiektów do zbiorów

Czym jest „pozyskanie własne” do zbiorów? „Pozyskanie własne” / „z pozyskania własnego” – forma pozyskania do zbioru muzealiów, bądź do zbioru niemuzealiów, obiektów posiadających cechy dóbr kultury, będących własnością muzeum, które do tej pory znajdowały się na ewidencji środków trwałych, lub nie były dotąd zewidencjonowane*.

Dobre Praktyki

Skreślenia z inwentarza – opinia MKiDN

W związku z ciągłymi wątpliwościami związanymi z interpretacją przepisów zawartych w art. 24 Ustawy o muzeach, dotyczących skreśleń w inwentarzu muzealnym z powodu błędu w zapisie, Stowarzyszenie zwróciło się do Departamentu Dziedzictwa w MKiDN z pisemną prośbą o interpretację prawniczą kilku najczęściej powtarzających się przypadków wymagających skreślenia lub poprawki w inwentarzu, np. podwójnych wpisów, reinwentaryzacji muzealium, czy scalania obiektów.

Wzory dokumentów

Procedura pozyskiwania zbiorów: protokół z posiedzenia Komisji nabytków – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Wzory dokumentów

Procedura pozyskiwania zbiorów: regulamin prac Komisji nabytków – wzór dokumentu

W kolejnej odsłonie cyklu publikacji: dobre praktyki, wzory dokumentów, szablony udostępniamy na licencji Creative Commons 4.0 Polska zasady wprowadzenia w muzeum regulacji dotyczących nabywania/gromadzenia zbiorów muzealnych. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów - służy realizacji podstawowej misji muzeum gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego. Dobrą praktyką jest, by procedury w tym zakresie były uregulowane wewnętrznym zarządzeniem zwanym np. instrukcją/regulaminem/polityką gromadzenia zbiorów przez muzeum.

Dobre Praktyki

Wytyczne do wniosku do MKiDN o skreślenie muzealium z inwentarza – artykuł

Publikujemy wytyczne wniosku o skreślenie z inwentarza muzealiów. Temat został opracowany przez Natalię Ładykę i bazuje na jej doświadczeniu jako członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury. Rada, na wniosek Ministra, opiniuje każdą prośbę muzeum o wykreślenie muzealium.

Dobre Praktyki

Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Monika Jędralska – NIMOZ, Program szkoleń w obszarze tworzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów i jej udostępniania, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,42 MB) – omówienie propozycji szkoleniowych z zakresu szeroko rozumianej dokumentacji muzealiów.

Dobre Praktyki

Wdrażanie standardu Spectrum – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Alicja de Rosset - NIMOZ, Wdrażanie standardu Spectrum, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 1,29 MB) – prezentacja dotychczasowych prac nad standardem zarządzania zbiorami SPECTRUM w wersji 4.0 opracowanym przez Collections Trust.

Dobre Praktyki

Rola i zadania działu digitalizacji – prezentacja na konferencji 6 kwietnia 2017 r.

Katarzyna Zielonka – NIMOZ, Rola i zadania działu digitalizacji, materiały pokonferencyjne z 6 kwietnia 2017 r. (PDF, 2,25 MB) – przedstawienie głównych obszarów, które są przedmiotem zainteresowania i prac Działu Digitalizacji NIMOZ.

Dobre Praktyki

Wnioski pokontrolne w muzeum – prezentacja na konferencji 7 kwietnia 2017 r.

Monika Raczyńska-Sędzikowska – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wnioski pokontrolne w muzeum, materiały pokonferencyjne z 7 kwietnia 2017 r. (PDF, 44,4 KB)

Dobre Praktyki

Broń palna w muzeum. Przechowywanie i eksponowanie – artykuł

Artykuł dr Kingi Raińskiej dotyczy przechowywania i eksponowania broni palnej w muzeach. Tekst artykułu został zreferowany podczas drugiego dnia Zjazdu Inwentaryzatorów Muzealnych, który odbył się 6-7 kwietnia 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie. Zachęcamy do zamieszczania komentarzy pod postem i dzielenia się Państwa doświadczeniami.